Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SHANGHAI Wonderland


ย่านซินเทียนตี้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว หอไข่มุก Sky Walk

มี.ค. - มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เซี่ยงไฮ้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว ล่องเรือชมเมือง ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
วันที่สาม เซี่ยงไฮ้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หอไข่มุก Sky Walk อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทัน ถนนนานกิง ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ


5D3N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 14,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿