Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Heaven of SANGHAI


นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

มี.ค. - มิ.ย.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เซี่ยงไฮ้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ อูซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) ร้านไข่มุก หังโจว ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
วันที่สาม หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง
วันที่สี่ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


5D3N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿